-->

Egenanställning - ett alternativ till att starta eget företag

Personer i Norrbotten och Västerbotten med affärsidéer ska erbjudas möjlighet att pröva sina företagsvingar i praktiken utan att registrera eget företag. Det är ambitionen med projektet Egenanställning, som fått drygt 3 miljoner kronor i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till att utveckla konceptet

Projektet har föregåtts av en förstudie som kartlagt behov och intresset av att starta och nyttja ett Egenanställnings företag i länen. - Intresset är stort och det finns ett behov av att skapa ett alternativ till anställning eller eget företagande, säger Thomas Åberg, projektledare och anställd i Coompanion. Det handlar om att utveckla en ny form att organisera och utveckla företagandet, menar han

Modellen bygger på att enskilda personer blir uppdragstagare i ett Egenanställningsföretag. Det innebär att personerna anlitar och hyr egenanställningsföretaget som sin arbetsgivare för den tid man arbetar med sina kunder och sitt uppdrag. Detta ger en möjlighet för företagaren att pröva sin affärsidé i praktiken utan att behöva registrera ett företag. Samtidigt får personen tillgång till professionell handledning och administrativt stöd. - Vi började projektarbetet med att titta på hur vi skulle sprida information om konceptet och hur vi skulle kunna föra en dialog med näringsliv och intressenter, berättar Thomas. Lösningen visade sig vara Ambassadörer. Projektambassadörer som är utvalda efter kriterier som exempelvis geografisk spridning, branschtillhörighet och tillgång till nätverk. En lämplig mix av såväl kvinnor som män och etniskt ursprung. - Ambassadörerna är affärsmässigt kontrakterade och ett ramavtal reglerar deras skyldighet att leverera förslag på informationsaktiviteter. Detta ger projektet ett smörgåsbord av aktiviteter att välja bland. I dagsläget har vi ett 15-tal ambassadörer ute på uppdrag i de två länen.

Ett spännande och nytt arbetssätt berättar Thomas vidare. Informationsarbetet bedrivs intensivt gentemot tänkta arbetsgivare inom näringslivet, politiker, personer med affärsidéer och regionala aktörer. - Vi har fått väldigt bra respons från alla håll. Egenanställning uppfattas som ett positivt alternativ till att utveckla verksamheten utan att företagarna behöva ta alltför stora risker i uppstartsfasen, menar Thomas Målsättningen är att projektet, som löper fram till och med oktober 2010, ska ha etablerat begreppet Egenanställning för allmänheten i Väster- och Norrbotten . Målet är också att ha bidragit till uppstarten av ett regionalt kooperativt egenanställningsföretag. - I inledningsskedet har vi fokuserat på informationsarbetet.

För närvarande pågår förhandlingar med regionala aktörer som ALMI, Företagarna i Västerbotten och Länsbygderådet i Norrbotten och Hushållningssällskapet i Norrbotten samt Coompanion i Norr- och Västerbotten. Dessa parter ingår i styrgruppen och är även intressanta att se som delägare i ett egenanställningsföretag. Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda personer med affärsidéer ett antal administrativa tjänster redan i september, säger Thomas Åberg Rent praktiskt går det till så att Kooperativet träffar de personer som har en affärsidé, diskuterar den och sluter avtal. I samband med avtalet får personerna tillgång till en webbportal. Via webbportalen erbjuds de administrativ support som exempelvis fakturahantering och momsinbetalning.

Det handlar om ett förenklat företagande, menar Thomas. Genom att få hjälp med företagsadministration har man möjlighet att fokusera på det man är bra på och testa sin marknad innan man tar nästa steg. Vi vill också erbjuda mervärden utöver det rent praktiska, menar Thomas. Det kan exempelvis handla om mentorskap och nätverksträffar där deltagarna kan lära av varandra, avslutar Thomas Åberg

Källa Tillväxtverket

REKLAMPLATS.

Kontakta oss om du vill synas med annons här. Under sitens uppbyggnad erbjuder vi gratis annonsering i mån av plats

Separator